PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOCỘN HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊNĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
  
 
 
 
DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Tờ trình số 39/TTr-MGVK, ngày 24 tháng 4 năm 2022
của trường Mẫu Giáo Vành Khuyên)
    
TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤGHI CHÚ
1Bà Trần Thị Bích NgânGiáo viên 
Tên sáng kiến: Một số biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng video clip để phối hợp với phụ huynh chăm sóc - giáo dục trẻ tại nhà trong mùa dịch covid-19.
2Bà Giang Thúy LoanGiáo viên 
Tên sáng kiến: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn toán về tập hợp và số lượng.
3Bà Vũ Thị VócGiáo viên 
Tên sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học ở trường mầm non.
4Bà Trần Thanh TúGiáo viên 
Tên sáng kiến: Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống cơ bản cho trẻ trong mùa dịch.
  Tp.Bạc Liêu, ngày 24 tháng 4 năm 2022
 Người lập bảngHIỆU TRƯỞNG
   
    
    
    
 Nguyễn Ngọc BíchOng Thị Hạnh Kiều