PHÒNG GD - ĐT TP BẠC LIÊUCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊNĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
  
 
     
 
  
 
  
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI ĐỘ TUỔI 
                     NĂM HỌC: 2021 - 2022  
   
TTLỚPTỔNG SỐ TRẺPT thể chấtPT nhận thứcPT ngôn ngữPTTC kỹ năng XHPT thẩm mĩCHUNG
ĐạtChưa đạtĐạtChưa đạtĐạtChưa đạtĐạtChưa đạtĐạtChưa đạtĐạtChưa đạt
1Mầm 2596.93.196.04.01000.01000100098.61.4
Tổng cộng25            
Tỷ lệ % 96.93.196.04.01000.01000.01000.098.61.4
2Chồi 132100098.61.498.21.898.91.198.71.398.91.1
3Chồi 2321000.098.31.798.71.398.61.498.71.398.91.1
4Chồi 325100098.81.297.72.398.91.198.91.198.91.1
Tổng cộng89            
Tỷ lệ % 1000.098.61.498.21.898.81.298.81.298.91.1
5Lá 13599.40.698.51.598.61.499.01.098.41.698.81.2
6Lá 2351000.098.02.099.50.598.41.698.71.398.91.1
7Lá 33596.04.092.97.188.111.992.27.891.18.992.17.9
8Lá 4351001.798.81.299.50.599.70.399.40.699.50.5
9Lá 53597.12.993.96.197.12.996.63.497.92.196.53.5
Tổng cộng175            
Tỷ lệ % 98.51.596.43.696.63.497.22.897.12.997.22.8
Tổng chung289            
Tỷ lệ % 98.51.597.03.098.31.798.71.398.61.498.21.8
Chất lượng trẻ đạt từng lĩnh vực: 
* Tổng % lĩnh vực phát triển thể chất: 98.5%
* Tổng % lĩnh vực phát triển nhận thức: 97.0%
* Tổng % lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 98.3%
* Tổng % lĩnh vực phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội: 98.7%
* Tổng % lĩnh vực phát triển thẩm mĩ: 98.6%
Kết luận: 98.2%
Tổng số trẻ đạt: 289/289, đạt 100%.
        Vĩnh Trạch, ngày 08/6/2022  
        P. Hiệu trưởng   
               
               
               
               
         Nguyễn Ngọc Bích